ทำเนียบผู้บริหาร


นายกมล นวลใย
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
นายศักดา มณีวงศ์
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายศิริชัย ทองประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้

นายผจญ สิทธิกัน
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย
นายสายพิน เปียสวน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่
นายอัจฉริยะ ลายประวัติ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้
นายมนตรี ปลูกปัญญา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน