ทำเนียบผู้บริหาร


นายภูมินพศ์ บุญบันดาร
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)
นายธีรพล วุทธีรพล
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นายสายพิน เปียสวน
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
นายวาสนา ท่อทอง
ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
นายผจญ สิทธิกัน
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน
นายราเชนทร์ ภุมมะภูติ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่
นายอัจฉริยะ ลายประวัติ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
นายมนตรี ปลูกปัญญา
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำพูน