adis4444นายอดิศร สารวงศ์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศตรวจติดตามผลการปลูกป่าและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าโครงการปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนท้องที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่1-4กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมา

ตรวจติดตามผลการปลูกป่าและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าโครงการปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนจ.สุโขทัยและจ.เพชรบรูณ์นายชาตรี รักษาแผนผอ.ส่วนโครงการพิเศษลงสำรวจพื้นที่และตรวจติดตามผลการปลูกป่าและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าโครงการปตท.สผ.ลดภาวะโลกร้อนท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขาพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่8-10กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมา

สำรวจพื้นที่และตรวจติดตามผลการปลูกป่าฯ โครงการปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนจ.พิษณุโลกและจ.เพชรบูรณ์


นายชาตรี รักษาแผนผอ.ส่วนโครงการพิเศษลงสำรวจพื้นที่ปลูกป่าร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยคณะและตรวจติดตามผลการปลูกป่าและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าโครงการ”ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน”ท้องที่จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ​

สำรวจพื้นที่ปลูกป่าจ.ลพบุรีและตรวจติดตามผลการปลูกป่าฯโครงการปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนนายชาตรี รักษาแผนผอ.ส่วนโครงการพิเศษลงสำรวจพื้นที่ปลูกป่าบริเวณเขาพระยาเดินธงอำเภอพัฒนานิคมพร้อมด้วยคณะและตรวจติดตามผลการปลูกป่าและบำรุงรักษาแปลงปลูกป่าโครงการปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนท้องที่จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

สำรวจพื้นที่ปลูกป่าบริเวณเข้าพระยาเดินธงอ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรีและตรวจติดตามผลการปลูกป่าฯโครงการปตท.สผ.ปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน