ทำเนียบผู้บริหาร


ผู้บริหารสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

นายอุธร สุธิมิตร

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมไฟป่า

นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นายธีระพล มีทองขาว

ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ

นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟปา

นายภาสกร นาชัยเวียง

ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป้องกันรักษาป่า

นายชาญชัย กิจศักดาภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (พยัคฆ์ไพร)