ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง , เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศร่าง TOR และราคากลางซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด ๑๒ เกจ (จำนวน ๕ กระบอกต่อชุด) จำนวน ๕๐ กระบอก ,เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด ๑๒ เกจ (จำนวน ๓๗๕ นัดต่อชุด) จำนวน ๓,๗๕๐ นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีข่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) ตั้งแต่วันที่ 4 -10 มิ.ย. 67

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของสำนักป้องกันรักษาป่า จำนวน 15 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อรถจักยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีข่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศร่าง TOR และราคากลาง จัดซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด, ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด, ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด, ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศร่าง TOR และราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด, ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 3 ชุด ,ครุภัณฑ์ประจำห้องบัญชาการควบคุมเหตุการณ์ (War Room) จำนวน 3 ชุด

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศแผนจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่า

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน

-----------------------------------------------------------------------

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระบะกูีชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด (24 ส.ค.- 1 ก.ย.66) (สปฟ.)
- ประกาศประกวดราคาราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- TOR ขอบเขตของงานซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) (ขึ้นวิจารณ์ 17-22 ส.ค. 66)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศ TOR และราคากลางของรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปฟ.) ณ. 19 พ.ค. 66

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

(ร่าง)TOR และราคากลาง ประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

(ร่าง)เอกสาราประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (5 กระบอกต่อชุด) จำนวน 50 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (375 นัดต่อชุด) จำนวน 3,750 นัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------
TOR รายละเอียดรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคา การซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) (ณ 21 - 24 มี.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

TOR รายละเอียดรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 21 - 24 มี.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 24 ก.พ. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 15 ก.พ. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 14 ก.พ. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ขอบเขตงาน รายละเอียดรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน

เอกสารประกวดราคา การซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 6 ก.พ. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 6 ก.พ. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

-----------------------------------------------------------------------

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว,กล้อง Action Camera จำนวน 8 ตัว, กล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) จำนวน 8 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 1 ก.พ. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 27 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 1 ก.พ. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 31 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 31 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 31 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคา การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน (ณ 24 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 24 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้ัอเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 49 เครื่อง (ณ 18 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคา การซื้ัอเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 49 เครื่อง (ณ 18 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้ัอเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 18 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 18 เครื่อง (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคา การซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 18 เครื่อง (ณ 11 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 18 เครื่อง (ณ 11 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เอกสารประกวดราคา การซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน (ณ 4 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน (ณ 4 ม.ค. 66) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน (ณ 14 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 18 เครื่อง (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 18 เครื่อง (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (ณ 22 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ณ 27 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว, กล้อง Action Camera จำนวน 8 ตัว, กล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) จำนวน 8 ตัว (ณ 27 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 27 คัน (ณ 27 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน (ณ 27 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เอกสารประกวดราคา การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ณ 26 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคา การซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว, กล้อง Action Camera จำนวน 8 ตัว, กล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) จำนวน 8 ตัว (ณ 26 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคา การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 27 คัน (ณ 26 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคา การซื้อรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน (ณ 26 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 84 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 18 เครื่อง (ณ 20 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 15-20 ธ.ค. 65) ของ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน

ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน

-----------------------------------------------------------------------

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 15-20 ธ.ค. 65) ของ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน

ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 26 คัน

-----------------------------------------------------------------------

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 27 คัน 

ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 27 คัน 

ขอบเขตงาน การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 27 คัน 

-----------------------------------------------------------------------

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 

ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถกระบะตรวจการณ์ ขนาด 1 ตัน จำนวน 4 คัน (ณ 14 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถดับเพลิง แบบปิคอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 5 คัน 
(ณ 7 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 26 คัน (ณ 4 ธ.ค. 2565) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จำนวน 10 ตัว, กล้อง Action Camera จำนวน 8 ตัว, กล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) จำนวน 8 ตัว (ณ 4 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 27 คัน 
(ณ 4 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ณ 2 ธ.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 49 เครื่อง 
(ณ 25 พ.ย. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศ กรมป่าไม้
เรื่อง เผยแพร่กาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประกาศ กรมป่าไม้
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปืนยาวขนาด ๙ มม. จำนวน ๑๐ กระบอก และ
เครื่องกระสุนอาวุธปืนยาวขนาด ๙ มม. (จำนวน ๕๐ นัด/กระบอก) จำนวน ๕๐ นัด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 10 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง การซื้อกล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อรถบรรทุก ขนาด 15 ตัน พร้อมเครน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 7 เม.ย. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-------------------------------------------------------------------------

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 31 มี.ค. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 31 มี.ค. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

TOR ประกวดราคากลางซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 28 ก.พ. -7 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกวด ราคากลางซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 28 ก.พ. -7 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ราคากลางซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 28 ก.พ. -7 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

TOR ซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ 7-11 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกวดราคา ซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ 7-11 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ 7-11 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

TOR ซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 7-11 มี.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกวด ราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 7-11 มี.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 7-11 มี.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง (ณ 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ณ 2 มี.ค 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 28 ก.พ. 65)

-----------------------------------------------------------------------

TOR ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ ที่ 2 ( วันที่ 25 ก.พ.-4 มี.ค.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ ที่ 2 ( วันที่ 25 ก.พ.-4 มี.ค.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกาศ ราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ ที่ 2 ( วันที่ 25 ก.พ.-4 มี.ค.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

TOR อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 25 ก.พ. -4 มี.ค.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกวด ราคาซื่ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 25 ก.พ. -4 มี.ค.65) (สำนักป้อง

 ประกาศผู้ชนะราคาซื่ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 18 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)


-----------------------------------------------------------------------

TOR กล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 22 ก.พ. - 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 22 ก.พ. - 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกาศ ซื้อกล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 22 ก.พ. - 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 18 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงวงเงิน ราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีตารางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

TOR ซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.พ. - 2 มี.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.พ. - 2 มี.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)


ร่างประกาศ ราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.พ. - 2 มี.ค. 65 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงวงเงินราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

TOR ซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ณ 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

TOR ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 21-24 ก.พ.) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 21-24 ก.พ.) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 21-24 ก.พ.) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ประกาศราคากลางซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

TOR ปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 22-25 ก.พ.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกวดราคา ซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 22-25 ก.พ.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกาศ ซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 50 กระบอก, เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ (จำนวน 375นัด/ชุด) จำนวน 3,750 นัด, ปืนยาว ขนาด 9 มม. จำนวน 10 กระบอก เครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนยาว ขนาด 9 มม. (จำนวน 50 นัด/กระบอก) จำนวน 500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 22-25 ก.พ.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ใบราคากลางซื่ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

TOR ซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 21-24 ก.พ.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 21-24 ก.พ.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( ณ 21-24 ก.พ.65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

TOR กล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 15- 21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อกล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 15- 21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศราคา ซื้อกล้องถ่ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 15- 21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

-ร่างประกาศ งานจ้างก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ณ 10-15 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-ร่างประกวดราคา งานก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ณ 10-15 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-TOR งานจ้างก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ณ 10-15 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

- แปลน งานจ้างก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ณ 10-15 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

- ปร456 งานจ้างก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (ณ 10-15 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 14-21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

TOR เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 14-21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 14-21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกวด ราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 14-21 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ใบราคากลางการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

เอกสารประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

TOR รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงวงเงินการซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

TOR การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ ที่ 2 ( วันที่ 21-24 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ ที่ 2 ( วันที่ 21-24 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศซื้อ รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ ที่ 2 ( วันที่ 21-24 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างสำนักงานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่อง  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

TOR ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 21 -28 ก.พ. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 21 -28 ก.พ. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ประกาศซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ 21 -28 ก.พ. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

 เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------
 
เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

-TOR ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding (วันที่ 14-18 ก.พ.65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

- ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding (วันที่ 14-18 ก.พ.65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

- ร่างประกาศซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 150 เครื่อง, เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding (วันที่ 14-18 ก.พ.65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

- TOR ซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

- ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

- ร่างประกาศซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

-TOR ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
 
-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)
 
-ร่างประกาศซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

-TOR ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-ร่างประกาศซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 20 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( วันที่ 8-11 ก.พ. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

-----------------------------------------------------------------------

-TOR ซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 1-8 ก.พ. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-เอกสารประกวดราคา ซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 1-8 ก.พ. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-ประกาศ ซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 1-8 ก.พ. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

-ร่างประกาศ ซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ขึ้นร่างวันที่ 26 - 31 ม.ค. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-ร่างประกวดราคา ซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ขึ้นร่างวันที่ 26 - 31 ม.ค. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-TOR ซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ขึ้นร่างวันที่ 26 - 31 ม.ค. 65) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

-----------------------------------------------------------------------

-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) (10 - 26 มกราคม 2565) 

-ประกาศ...ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) (10 - 26 มกราคม 2565) 

- TOR.....ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 28 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) (10 - 26 มกราคม 2565) 

-ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า) (ประกาศ ณ 4 มกราคม พ.ศ. 2565)

-----------------------------------------------------------------------

-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 28 คัน
-ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 28 คัน
-รายละเอียดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 28 คัน
-ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน
 -ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน1คัน
-ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 132 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ฯลฯ
   ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 15 เครื่อง
   ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 22 ตัว กล้องวีดีโอ จำนวน 2 ตัว และกล้องGO PRO จำนวน 10 ตัว
   - ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ(CAMERA TRAP) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   - ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับพร้อมระบบปฏิบัติการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒กถ ๑๗๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ฒฎ ๒๙๕๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   - ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว(กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 100 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   - ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 100 กระบอก และเครื่องกระสุนสำหรับอาวุธปืนลูกซองยาว (กึ่งอัตโนมัติ) ขนาด 12 เกจ จำนวน 7,500 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่1-2 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 23 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 3 ตัว, กล้อง GO PRO (กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าแบะควบคุมไฟป่า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๒กถ ๑๗๑๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๑ฒฎ ๒๙๕๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่1-2 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (camera trap) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 23 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 3 ตัว, กล้อง GO PRO (กล้องดิจิตอลกันกระแทก) จำนวน 10 ตัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าแบะควบคุมไฟป่า
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 84 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ๑ฒฏ ๒๙๕๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฒห ๖๙๗๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฒฏ ๒๒๖๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน ฒห ๖๙๗๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน วพ ๒๘๖๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียนรถ ๑ฒฮ ๕๒๑๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างตรวจเช็คทำความสะอาดพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวิทยุรับส่งระบบ VHF ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 275 เครื่อง, วิทยุรับส่งระบบ VHF ชนิดติดรถยนต์ 25วัตต์ จำนวน 65 เครื่อง และวิทยุรับส่งระบบ VHF ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 70 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงเว็บไซต์สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ราย ลงเว็บไซต์(23 มีนาคม 2563)
ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 ราย ลงเว็บไซต์(19 มีนาคม 2563)
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงเว็บไซต์(21 มกราคม 2563)
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ลงเว็บไซต์(8 มกราคม 2563)
ขอประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ราย ลงเว็บไซต์ (3 มกราคม 2562)
ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ลงเว็บไซต์ (3 มกราคม 2563)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------