ประกาศ


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 7/11/2566

————————————————————————————

ประกาศกรมบัญชีกลางที่ กค 0408.5/33777 ลว.25 กันยายน 2566 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก

————————————————————————————

ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันฯ.)

————————————————————————————

ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

————————————————————————————

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

————————————————————————————

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ณ 7 มี.ค. 66)

————————————————————————————

คู่มือการคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดีของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564