คำรับรองปฏิบัติการราชการ


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567

รายงานผลการประเมินส่วนราชกาารฯ ปี 2567 รอบ 6 เดือน แบบที่ 2

รายงานผลการประเมินส่วนราชกาารฯ ปี 2567 รอบ 6 เดือน แบบที่ 1

-การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566

-รายงานผลการประเมินส่วนราชกาารฯ ปี 2566 รอบ 12 เดือน แบบที่ 2

-รายงานผลการประเมินส่วนราชกาารฯ ปี 2566 รอบ 12 เดือน แบบที่ 1

-การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการประเมินส่วนราชกาารฯ ปี 2566 รอบ 9 เดือน แบบที่ 2

รายงานผลการประเมินส่วนราชกาารฯ ปี 2566 รอบ 9 เดือน แบบที่ 1 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

-รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ  รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มที่ 2

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ  รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มที่ 1

-รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ แบบ2 ปี 2565 รอบ 9 เดือน แบบฟอร์มที่ 2

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ  รอบ 9 เดือน แบบฟอร์มที่ 1

-รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2565 รอบ 6 เดือน แบบฟอร์มที่ 2

 -รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี2565 รอบ 6 เดือน แบบฟอร์มที่ 1

การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2564 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มที่ 2

รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2564 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มที่ 1

-รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี 2564 รอบ 9 เดือน แบบฟอร์มที่ 1

 -รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี2564 รอบ 6 เดือน แบบฟอร์มที่ 1

-การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

-รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี2563 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มที่ 2 

-รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี2563 รอบ 12 เดือน แบบฟอร์มที่ 1  

-รายงานผลการประเมินส่วนราชการฯ ปี2563 รอบ 9 เดือน แบบฟอร์มที่ 1 

-การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

-การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ปี 2562

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2562 รอบ 1 แนวนอน

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2562 รอบ 2 แนวตั้ง

รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2562 รอบ 2 แนวนอน

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

  – เล่มการประเมินส่วนราชการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ปี 2561การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปี2562

  – รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2561 รอบ 1 แนวตั้ง

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการ ปี 2561 รอบ 1 แนวนอน

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2561 รอบ 2 แนวตั้ง

– รายงานผลการประเมินส่วนราชการปี 2561 รอบ 2 แนวนอน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

– เล่มลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

-ผลการรายงาน รอบ 10 เดือน

– เล่มรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560