ข้อมูลอื่่นๆ


การปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกองทัพบก พ.ศ.2551

ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดทุกตัวบท กรณีผิดกฎหมายหลายฉบับ

ปัญหาการมีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

สิทธิถือครองที่ดินของ ภบท5 หรือ ภบท6

หารืออัยการสูงสุดกรณีพบไม้ที่สงสัยว่าไม่ชอบ