การประชุม/สัมมนา

รายงานการประชุม เครือข่ายป่าชุมชน 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับอำเภอ ประจำปี 2562
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ประจำปี 2562
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2562

สร้างความรู้ ความเข้าใจ เครือข่ายป่าชุมชน 2562