ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: ลำปาง

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดลำปาง
ชื่อป่าชุมชนบ้านต้นต้อง
ที่ตั้งหมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
อนุมัติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อที่1,500 ไร่
พิกัดN1832933 E09958450
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนายอ้วน ภูมิภาค
ประวัติสถานที่ก่อนปี พ.ศ.2505 ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิด มีน้ำในลำห้วยไหลตลอดทั้งปี และตั้งแต่ปี 2505 เป็นต้นมา มีการบุกรุกเข้าไปจับจองเป็นที่ทำกิน มีการตัดไม้ทุกชนิดมาแปรรูปขาย รวมทั้งมีการตัดต้นตระกูลไผ่ทุกชนิด และในช่วงปี 2535 เป็นต้นมา ผู้บุกรุกได้ใช้เครื่องมือตัดไม้ที่ทันสมัย เช่น เลื่อยยนต์ ทำให้ป่าเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว น้ำในลำห้วยแห้งสนิท สัตว์ป่าหายไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ต่อมาปี 2550 มีการรวมตัวของผู้นำหมู่บ้าน เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ถึงปัจจุบัน
เหตุผลในการเลือกพื้นที่เป็นการรวมพลังของคนในชุมชนที่คิดแก้ไขปัญหาหรือความเดือดร้อนของคนในชุมชนจนสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหมายถึงพลังสามัคคีของคนในชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ด้วยจิตอาสา
2. กิจกรรมต่างๆ ผลการดำเนินงานมีกิจกรรมหรือผลของกิจกรรมเป็นที่โดดเด่น มีหลักฐานเชิงประจักษ์
3. ผลสำเร็จของกิจกรรมออกมาอย่างเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน ชาวบ้านได้ประโยชน์
- ประเด็นรอง1. ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของคณะอนุรักษ์ ฯลฯ
2. การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนจากหน่วยงานต้นสังกัดของพื้นที่ยังไม่เต็มที่
3. การถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษาระดับต้นๆ (ระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา)

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางยุพิน ด้วงคำฟู
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สังกัด: