ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: พะเยา

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดพะเยา
ชื่อป่าชุมชนบ้านแม่กาโทกหวาก
ที่ตั้งหมู่ที่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
อนุมัติ ปี พ.ศ.2554
เนื้อที่212 ไร่
พิกัด595764 2108073
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนางสุพรรณี เจียมทวีผล
ประวัติสถานที่        เป็นป่าธรรมชาติอยู่ในเขตป่าสงวนฯ ป่าแม่ต๋ำ เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรของชุมชนมานาน จนกระทั่งเกิดการแย่งชิงพื้นที่ บุกรุกพื้นที่เพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ทำให้ผืนป่าเหลือน้อยลง ประกอบกับมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยาขึ้นใกล้พื้นที่ ทำให้ที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีราคาแพงเหมือนทองคำ พื้นที่ก็เป็นที่หมายปองของนายทุนผู้มีอิทธิพลหลายสาย
ทำให้ชาวชุมชนบ้านแม่กาโทกหวากได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าในเขตปกครองหมู่บ้านเป็นป่าชุมชน จนกระทั่งได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นป่าชุมชนกรมป่าไม้
เหตุผลในการเลือกพื้นที่        เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สำคัญแหล่งสุดท้ายของชุมชน และเป็นพื้นที่ล่อแหลมและเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชน
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. ความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลรักษา
2. เป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรทางธรรมชาติของชุมชน
3. เป็นจุดศูนย์รวมในการสร้างความสามัคคีของชุมชน
- ประเด็นรอง1. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ
2. เป็นแหล่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน
3. เป็นสถานที่ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นหลัง

 

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายมานพ ก๋าใจ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
สังกัด: ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)