ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: เชียงราย

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดเชียงราย
ชื่อป่าชุมชนบ้านป่าจั่น
ที่ตั้งหมู่ที่ 7 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
อนุมัติ ปี พ.ศ.2554
เนื้อที่1 ไร่
พิกัดจุดที่ 1 E 0550314 N 2126919
จุดที่ 2 E 0550284 N 2126905
จุดที่ 3 E 0550311 N 2126955
จุดที่ 4 E 0550278 N 2126944
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนายสันต์ณรงค์ วีระชาติ
ประวัติสถานที่1. เป็นพื้นที่ป่าไม้ใช้สอย ไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่จักสาน ตั้งแต่เริ่มการเป็นที่อยู่ ปี2445 เป็นต้นมา
2. เป็นแหล่งอาหารของชุมชน เช่น เห็ด หน่อไม้ มดแดง ฯลฯ
3. ได้รับการจดทะเบียนเป็นป่าชุมชน ปี พ.ศ. 2554
4. ปัจจุบันเป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศน์พันธุ์พืช (สมุนไพร) พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น (หมาจ้อกวอ)
5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นที่เล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของชุมชน
เหตุผลในการเลือกพื้นที่          การบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านป่าจั่น หมู่ที่ 7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อเป็นการดำเนินการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สมุนไพร พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น ("หมาจ้อกวอ" ซึ่งปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์แล้ว) และการป้องกันการบุกรุกที่ทำกินของชาวบ้าน ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต และการเสริมรายได้ให้ครัวเรือน
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น
          การเกี่ยวข้องการกับการดำเนินชีวิต
1. การพึ่งพาไม้ใช้สอยสร้างที่อยู่อาศัย คอกเลี้ยงสัตว์
2. การจักสานเครื่องใช้ ตอกมัดข้าวจากไม้ไผ่
3. เป็นแหล่งซับน้ำให้ชุมชน บรรเทาความเดือดร้อนในฤดูแล้ง
4. การศึกษาเรียนรู้ กรณีศึกษา ไฟป่าและหมอกควัน
          การเสริมรายได้ให้ครัวเรือน
1. การหาของป่าเป็นอาหาร และแบ่งขายเป็นรายได้ เช่น หน่อไม้ เห็ด มดแดง เป็นต้น
2. การหาสมุนไพรรักษาโรค หรือจำหน่ายตามกติกาหมู่บ้าน
3. การท่องเที่ยวของชุมชน คือ การบริการแหล่งเรียนรู้ศึกษา หรือการบริการเข้าค่ายพักแรม
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. มีความอุดมสมบูรณ์ของป่า
2. มีความหลากหลายทางชีวภาพ
3. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ประเด็นรอง1. เส้นทางสัญจรสะดวก ปลอดภัย
2. การใช้พื้นที่เข้าค่ายพักแรม นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
3. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ชุมชน

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายคงศักดิ์ สร้อยเสนา
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
สังกัด: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)