ป่าชุมชนต้นแบบ วิถีคน วิถีป่า จังหวัด: แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดข้อมูลขอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ " วิถีคน วิถีป่า" จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อป่าชุมชนบ้านต่อแพ
ที่ตั้งหมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อนุมัติ ปี พ.ศ.2557
เนื้อที่1,770-1-49 ไร่
พิกัด0384886 2078959
ชื่อ-สกุล ประธานป่าชุมชนนายชัยเดช สุทินกรณ์
ประวัติสถานที่          หลังจากพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือเกิดวิกฤตหมอกควันทุกปี ราษฎรชุมชนต่อแพจึงร่วมแรงร่วมใจกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านต่อแพ ทั้งการเกษตรที่เลี่ยงการเผาซากพืชในไร่
ทั้งทรัพยากรป่าไม้ที่จะต้องรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนต่อแพ
          จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบ “วิถีคน วิถีป่า” ได้ส่งเสริม สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการป้องกันปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน การขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ปี 2558 เป็นต้นมา
          และเพื่อความเกี่ยวเนื่องของการเป็นต้นแบบชุมชนปลอดการเผาแล้ว ยังมีในส่วนของการดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านต่อแพ ที่ชุมชนได้มีการบริหารจัดการ และมีกิจกรรมในการที่อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนให้คงความสมบูรณ์ คงความเป็นธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเป็นที่มาของศูนย์ป่าชุมชนต้นแบบ “วิถีคน วิถีป่า” ที่จะเป็นรูปธรรมต่อไป
เหตุผลในการเลือกพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เดินทางสะดวกสำหรับผู้สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายป่าชุมชน และรวมถึงภาคส่วนราชการ
ประเด็นสำคัญ/จุดเด่น/ปัจจัยหลัก
- ประเด็นหลัก1. ความเป็นต้นแบบของการปลอดการเผาของป่าชุมชนบ้านต่อแพ
2. ความเป็นป่าชุมชนตัวอย่างที่ชนะเลิศระดับประเทศ
3. เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2
- ประเด็นรอง1. เป็นชุมชนเข้มแข็งในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการป่าชุมชนที่มีกิจกรรมในการดูแลรักษาป่าชุมชนที่เป็นแบบอย่าง ที่จะสามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเครือข่ายป่าชุมชนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2. เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น และยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
3. เป็นเส้นทางเดินทัพของทหารญี่ปุ่นสมัยประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2

 

 

ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ประสานงาน: นายอธิวัฒน์ ศรีประมูล
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
สังกัด: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน