แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ฯ 2567

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบระหว่างปี

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ ตามที่แนบมาด้านล่างนี้ (คลิก ▶)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบระหว่างปี

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ ตามที่แนบมาด้านล่างนี้ (คลิก ▶)

รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสาร 1 สำหรับกลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสาร 1

เอกสาร 2

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

สำนักจัดการป่าชุมชน

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

สำนักบริหารกลาง

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

กองการอนุญาต

เอกสาร 2 – 5