ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2) วันที่ 7 มิถุนายน 2567

เอกสาร 2 : แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 2 (ไฟล์ MS Word)

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 1) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เอกสาร 2 : แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 1 (ไฟล์ PDF)

เอกสาร 2 แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 1 (ไฟล์ MS Word)

รายงานการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

รายงานการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำข้อมูลตามแบบติดตาม ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

รายงานการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

การรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ฯ 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

แบบติดตามผลฯ 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

รายงานการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)