dussadee


ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ พร้อมเจ้าผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้แทนสำนักจัดการที่ดินป […]


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ