กรมป่าไม้ จัด Workshop เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 67

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กรมป่าไม้ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุม ฯ และมีนางวิสุตรา อินทองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่อิงตามมาตรฐานสากล และรองรับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยสามารถเชื่อมโยงงานบริหารจัดการความเสี่ยงกับงานควบคุมภายในได้อย่างมีหลักการ และเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อให้บุคลากรของกรมป่าไม้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการระดับสำนัก/กลุ่ม ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 55 คน ได้มีส่วนร่วมในการคิดเชิงวิพากษ์ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขออนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1

ขอแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)

ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานฯ ตามที่แนบมาด้านล่างนี้

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อทำความเข้าใจในการอ่านแปลพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

ขอเผยแพร่รายงานประจำปี 2566 สผ.