joon


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับวัดห้วยกวางจริง โดย พระครูวิจักษ์วัชรธรรม(หลวงพ่ออ้อ) เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๖๐๐ ต้น ณ วัดห้วยกวางจริง ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเวลา ๑๖.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลร […]

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗