การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต (เพิ่มเติม)


กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน(เพิ่มเติม)
โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่โดยรอบ
จัดทำรายนามผู้บริหารกองการอนุญาตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมเพิ่มรายชื่อผู้สนับสนุนการจัดทำห้องประชุม
กองการอนุญาตที่จัดทำขึ้นใหม่ และปูพื้นห้องส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และพร้อมสำหรับการบริการประชาชน

บริเวณบันไดทางขึ้นอาคาร

บริเวณหน้าห้องประชุมกองการอนุญาต

ภายในห้องประชุมกองการอนุญาต

บริเวณทางเดินภายในอาคาร

บริเวณห้องส่วนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้