การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต


กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน พร้อมจัดทำห้องประชุม
กองการอนุญาตขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับ
การประชุม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในอนาคต

  • ห้องประชุมกองการอนุญาต Meeting Room

  • ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

ที่นั่งสำหรับผู้มาติดต่อราชการส่วนอุตสาหกรรมไม้
  • ส่วนอำนวยการ กองการอนุญาต

  • ส่วนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • กระถางต้นไม้ บริเวณทางเดินกองการอนุญาต