ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

นายภัทรเรนทร์ ประสิทธิกุล
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน 
2.ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
3.ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาด้านป่าไม้ การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและด้านการอนุญาตด้านป่าไม้

6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในเป็น 5 ฝ่ายดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน
2.จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานคุ้มครองพื้นที่ป่า ป้องกัน ปราบปรามเพื่อยุติการบุกรุกพื้นที่ป่า
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาพื้นที่ป่า การร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี การติดตามผลการดำเนินคดีป่าไม้
3.ปฏิบัติการข่าว ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจปราบปราม เพื่อยับยั้งการบุกรุกทำลายป่า และประสานความร่วมมือในการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านป่าไม้ การอนุญาตด้านป่าไม้การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ แบะถ่านไม้ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า
2.สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.4 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำและดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และโครงการเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (ยสทป.)
2.ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า
3.ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ
4.สนับสนุนวิทยากรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการ
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.4 ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรและหัวหน้างานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรมป่าไม้
4.ดำเนินการสืบสวนสอบสวนการร้องเรียน ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีการติดตามผลการดำเนินคดีด้านป่าไม้
5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย