ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

นายวชิรวิชญ์ เพชรประสิทธิ์กุล
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน
2.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ การจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้ และการบริหารจัดการป่านันทนาการในพื้นที่รับผิดชอบ
3.กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายใน เป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และงานธุรการของส่วน

2.จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
3.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
2.รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
3.สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
4.ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน”(สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
2.ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
3.ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง/ข้อขัดแย้งต่างๆในพื้นที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
4.ส่งเสริม พัฒนาการใช้ที่ดินของราษฏรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.4 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.สำรวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประเมินสถานภาพและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ปา่ไม้
2.จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้ เพื่อการวางแผนจัดการเชิงพื้นที่และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
3.จัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการตรวจสอบและให้บริการ
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

1.5 ฝ่ายป่านันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่นๆ
2.ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการสำรวจ จัดตั้ง ขยาย หรือเพิกถอนเขตป่านันทนาการ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งพื้นที่ป่าอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อกำหนดให้เป็นป่านันทนาการ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการป่านันทนาการ เพื่อบริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.ดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆแก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ การรักษษ และแผนใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพื่อบำรุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 รวมทั้งระเบียบกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย