สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

คำสั่ง

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

เรื่องที่ลงวันที่ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน753/256411 กุมภาพันธ์ 2564ดาวน์โหลด
เรื่อง เจ้าหน้าที่รับโทรท์ประจำศูนย์ร้องเรียนและบริการประชาชน396/256318 ธันวาคม 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้เจ้าหน้าทีประจำจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19395/256318 ธันวาคม 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราช ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ355/256312 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน3949/256312 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน3806/25635 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ345/25634 พฤศจิกายน 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา)3512/25638 ตุลาคม 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ3609/256316 ตุลาคม 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 3492/25636 ตุลาคม 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 3395/256330 กันยายน 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์)2847/256317 สิงหาคม 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)ทส 1620.1/ว21052 เมษายน 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง การแบ่งงานภายในสำนักแผนงานและสารสนเทศทส 1606.13/ว573218 มีนาคม 2563ดาวน์โหลด
เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการทส 1620.1/ว790815 ตุลาคม 2562ดาวน์โหลด
อัพเดท 23 กุมภาพันธ์ 2564

คำสั่งกรมป่าไม้

เรื่องที่ลงวันที่ดาวน์โหลด

คำสั่งเวร-ยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งเวร-ยาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ให้เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำศูนย์ร้องเรียนและบริการประชาชน

คู่มือ

คู่มือ

เรื่อง
     ดาวน์โหลด
คู่มือครูป่าไม้ดาวน์โหลด