รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Development Strategy of Timber Trade among the LMC Countries” ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการศึกษาดูงาน ภายใต้หลักสูตร “การบริหารองค์กรภาครัฐในยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ ครั้งที่ 21 (The 21th Meeting of ASEAN Senior Officials on Forestry) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Forest Rehabilitation and Management ระหว่างวันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการสัมมนา 2018 Seminar on High Value-added Bamboo Use for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน (ASEAN Working Group on Social Forestry: AWG-SF) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


สรุปผลการสัมมนา Seminar on Bamboo and Rattan for Poverty Alleviation and Social Development for Developing Countries ระหว่างวันที่ 8 -28 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรม Landmark Training Course on National Forest Inventory and REDD+ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


สรุปผลการประชุม APFORGEN Workshop “Enhancing Coservation and Sustainable Use on Endangered TREE Species in Asia-Pacific: Identification of Species for Action and Review of Available information” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี 2561 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


สรุปผลการประชุม Forest Rehabilitation in the Asia-Pacific Region and the Associated Meetings ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 ณ สมาพันธรัฐสวิส


สรุปผลการประชุม The Technical Meeting of FRA 2020 National Correspondents and Collaborative Forest Resources Questionnaires (CFRQ) Partners ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2561 ณ สหรัฐเม็กซิโก


สรุปผลการฝึกอบรม Landmark Training Course on Lessons Learned from the National Reforestation Experience of the Republic of Korea ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี


สรุปผลการประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยที่ 53 (ITTC53) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการศึกษาดูงาน ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตร “บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น


สรุปผลการสัมมนา Sustainable Development and Management of Bamboo and Rattan for Belt and Road Countries ระหว่างวันที่ 11-31 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


Leave a comment

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.