รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


สรุปผลการฝึกอบรม Integrated Biodiversity and Ecosystem Conservation ระหว่างวันที่ 7-26 กันยายน 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย


สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร 2017 Seminar on High Value-added Foresty Industry Development for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร 2017 Training Course on Bamboo Industry Development for ITTO Member Countries ระหว่างวันที่ 21 เมษายน -12 มิถุนายน 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


สรุปผลการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Forum on Forest: UNFF) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ สหรัฐอเมริกา


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish