ประชุมร่วมกันพิจารณาในการร่วมเป็นหน่วยงานดำเนินงานหลัก (Primary Political Partner) โครงการวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative Pathways) ระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรดำเนินโครงการในประเทศไทย

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish