ทส. จัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry) MMRF5 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. รัฐมนตรีและผู้แทน ทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการประชุม MMRF5 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มุ่งสู่เป้าหมายการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบเอเปค เพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในโอกาสนี้ รมว.ทส. กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีป่าไม้เอเปค และผู้แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมาอย่างสร้างสรรค์ จนการประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และยกระดับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู … Read more

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม MMRF5 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทส. และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุม โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกำหนดการ ที่มีกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 และเห็นชอบการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่เดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM3) และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22 (EGILAT22) … Read more

en_USEnglish