ติดตามและตรวจรับงานดูแลแปลงทดลอง AFoCO 2018

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563
นางพวงพรรณ หวังโพล้ง และนายบางรักษ์ เชษฐสิงห์
ได้เดินทางไปตรวจติดตามและตรวจรับงานดูแลแปลงทดลอง AFoCO 2018
ซึ่งแปลงนี้ ปลูกไม้ 4 ชนิด คือ ตะเคียนชันตาแมว ไม้หอม จำปีหลวงและลูกดิ่ง ซึ่งมีการเติบโตดี
โดยเฉพาะลูกดิ่ง แต่มีปัญหาเรื่องยอดหักเนื่องจากกิ่งไม้หล่นใส่และต้นไม้เดิมล้มทับ มีการตัดหญ้า
ใส่ปุ๋ยตามกำหนด

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

en_USEnglish