keng


การประชุมผู้ประสานงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย ครั้งที่ 9

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 นายจิระสักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการปรับสภาพ พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโครงการครั้งที่ 9 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤสกรมป่าไม้โดยมีเลขาธิการสำนักงาน AFo CO สาธารณรัฐเกาหลี ผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่อไป


ตรวจติดตามแปลงทดลองของโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ ในท้องที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 นางพวงพรรณ หวังโพล้ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้จัดการโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ฯ และนายศุภชัย นุชิต นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการได้เดินทางไปที่เหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามงานแปลงทดลองของโครงการฯ ทั้ง 2 แปลง ต้นไม้ยังมีตายอย่างต่อเนื่องแต่มีทะยอยปลูกซ่อม และพบร่องรอยต้นไม้ได้รับความเสียหายจากการที่วัวเข้ามากินยอด เช่น ต้นชิงชัน รั้วลวดหนามถูกลักตัดจากเจ้าของวัว เจ้าหน้าที่ได้พยายามตรวจตราซ่อมบำรุงอยู่เป็นประจำ