สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ...

01 Dec 2019

การประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่ 21 (21th Council Session of INBAR)

วันที่ 29 พย.2562 ผอ.สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่...

26 Nov 2019

การประชุมระดับสูงอาเซียน – เกาหลีใต้ ด้านการป่าไม้ ปี พ.ศ. 2562

...

17 Oct 2019

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และนางสาวปรารถนา มีสินเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่...

18 Sep 2019

วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ...

16 Sep 2019

การประชุมนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course – AITC)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศศิมา อารี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ...

16 Sep 2019

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้...

Slider

15 Jun 2021

Seminar on Import and Export Management and Protection of Endangered Species

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Seminar on Import and Export Management and Protection of Endangered Species โดยเป็นการฝึกอบรมในระบบ...

15 Jun 2021

Seminar on Forest Law Enforcement and Governance for Officials from Developing Countries

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Seminar on Forest Law Enforcement and Governance for Officials from Developing Countries...

Slider
ประชุมร่วมหารือภาคีเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

...

ประชุมร่วมกันพิจารณาในการร่วมเป็นหน่วยงานดำเนินงานหลัก (Primary Political Partner) โครงการวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative Pathways) ระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรดำเนินโครงการในประเทศไทย

...

Annual Technical Workshop for Project Management & Performance Review

...

การประชุมผู้ประสานงานโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุมคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย ครั้งที่ 9 (9th Project Coordination Meeting)

...

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

...

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 19

...

Slider
ธรรมมะเพื่อความสุขในการทำงาน

...

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

...

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ รอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน...

การประชุมผู้ประสานงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย ครั้งที่ 9

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 นายจิระสักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการปรับสภาพ พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

...

การประเมินผลส่วนราชการ สปต

...

Slider

24 Apr 2020

Forest in Thailand and the Earth Day 2020 (Thailand Today)

ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การสัมภาษณ์ในรายการ Thailand...

22 Apr 2020

วิดีทัศน์เกณฑ์ และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืน

Video Clip on Criteria and Indicators for Sustainable Management of Forest Plantation and Community Forest...

20 Apr 2020

ศูนย์การเรียนรู้และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ บางกระเจ้า

Bang Kachao BiodiversiStrengthening Urban Forestry Demonstration Site of Bang Kachao (Thailand) for Biodiversity...

Slider

ยินดีต้อนรับ

โครงการความร่วมมือ

เว็บไซต์องค์กรที่ร่วมมือ

thไทย