• ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

ประกาศแล้ว อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

กฎกระทรวง
กำหนดให้ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. 2564 ดาว์โหลด

ระเบียบกรมป่าไม้
ว่าด้วยการจัดทำหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น เพื่อแสดงแนวเขตป่าชุมชน บริเวณเพื่อการอนุรักษ์
และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564

Comments are closed.