โครงสร้างหน่วยงาน


Chart1

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • ปฏิบัติงานสารบรรณ งานบัญชี แผนงานและงบประมาณของส่วน
  • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประสานงานและโครงการพิเศษ

  • จัดทำแผนงาน/โครงการพิเศษด้านป่าชุมชน และประสานความร่วมมือการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  • รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานป่าชุมชนที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสารสนเทศ

  • วางระบบการประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลด้านป่าชุมชนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  • ปรับปรุงข้อมูลป่าชุมชน เพื่เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับป่าชุมชนให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน