• ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารและแผนงาน

 • ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านป่าชุมชนในภารกิจของส่วน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุของส่วน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณ การเบิกจ่าย เร่งรัด ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาานของหน่วยงานอื่นทีร่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายประสานงานตามนโยบายป่าชุมชน

 • ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับคณะกรรมการป่าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายป่าชุมชนกำหนด
 • สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานป่าชุมชน ตามขั้นตอน วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายป่าชุมชนกำหนด
 • นิเทศ และติดตามการดำเนินงานด้านป่าชุมชนให้เป็นไปตามแผนงาน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายกฎหมายป่าชุมชน

 • ปฏิบัติงานด้านการตรากฎหมาย ออกระเบียบ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามที่พระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนด
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อกฎหมายป่าชุมชน ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายป่าชุมชนให้กับคณะกรรมการป่าชุมชนทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานป่าชุมชน
 • วินิจฉัยข้อขัดแย้งตลอดจนข้อพิพาทและข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินตามกฎหมายป่าชุมชน
 • ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายสารสนเทศป่าชุมชน

 • ประมวล วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลการจัดตั้ง และเพิกถอนป่าชุมชน เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 • ให้คำปรึกษา และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศป่าชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประมวลผลงานด้านป่าชุมชน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.