snaps


เร่งรัด อนุบัญญัติ   เพิ่งได้รับการแก้ไข !

วันที่ 1 เมษายน 2563 กรมป่าไม้ โดยอธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธานในการพิจารณาผ่านร่างอนุบัญญัติ ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยที่ประชุมได้พิจารณากฎหมาย ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน พ.ศ. …. (มาตรา 42 )