CSR ภาคีร่วมใจ “ปลูกป้อง” ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง จ.กาญจนบุรี

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง จ.กาญจนบุรี ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (นายเสกสรร กวยะปณิก) พร้อมด้วย นายชนะศักดิ์ จันทาสูงเนิน ผู้แทนศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน นำทีมผู้บริหารกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย) นายประลอง ดำรงค์ไทย (ผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานพิจารณาพื้นที่ปลูกป่าโครงการ Care the wild) ซึ่งนับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปลูก บำรุง และดูแลรักษา เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองปลิง จังหวัดกาญจนบุรี