ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (ราชบุรี)


โทรศัพท์

093-1316544

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

หมู่ที่ 1 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

บุคลากร

นางสาวอนันตพร ดั่นเจริญ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาณการ

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 7 (ราชบุรี)

นางสาวจันทวรรณ เหล่างาม

นักวิชาการป่าไม้

นางสาวกรรณิการ์ สวนผล

นักวิชาการป่าไม้

นายถวิล เอี่ยมสุข

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวสุพรรณี มณีโชติ

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายชารินทร์ เนียมศรี

พนักงานพิทักษ์ป่า

นายณัฐวุฒิ จุลรักษ์

พนักงานพิทักษ์ป่า

นายวุฒิกาญจน์ มงคลรัตน์

พนักงานพิทักษ์ป่า

นายพิชัย อัครสกุลภิญโญ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ