ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง)


โทรศัพท์

+66819404241

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

ศูนย์สงเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) 55 ม.7 ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

บุคลากร

นายชวินทฐ์ ปิ่นแก้ว

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๖ (ระยอง)

นางสาววรรษมน เชาว์ศิลป์

นักวิชาการป่าไม้

นายจิตติชัย โฉมบุตร

นักวิชาการป่าไม้

นายวินัย สามิภัก

นักวิชาการเผยแพร่

นายวาทิตย์ รัตนโอภาส

นักวิชาการเผยแพร่

นายนวัตน์ คีรีแรง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นายอิศเรศ สะสมทรัพย์

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายประมวล สุวรรณรักษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร