ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)


โทรศัพท์
086-2636062
อีเมล
[email protected]
ที่อยู่
ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ กมที่ 27-28 ต.รุ่งระวี อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130

บุคลากร

 

นางมณีรัตน์ สกุลศิรจิตร
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ศรีสะเกษ)
นางสาวยุภาพร โสภาพ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ เลิศเชิดชาญกุล
นักวิชาการเผยแพร่
นายบวรศักดิ์ ภูธา
นักวิชาการเผยแพร่
นายลำพอง พรมมา
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายนิรุจ บุญอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นางสาวผ่องสุภา ทองศรี
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายยอดยิ่ง พรมจันทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
นางสาวสมจิตร จันทร์ทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นายสมพงษ์ จวงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาวสุกัญญา เกษหงษ์
คนงานเพาะชำ