ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 3 (สกลนคร)


โทรศัพท์

+6625614292

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

1. กิจกรรมพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

3. กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ

4. กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน

บุคลากร

นายทอง ทดสอบ

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ...

นายทอง ทดสอบ

เจ้าหน้าที่

นายทอง ทดสอบ

เจ้าหน้าที่

นายทอง ทดสอบ

เจ้าหน้าที่

นายทอง ทดสอบ

เจ้าหน้าที่

นายทอง ทดสอบ

เจ้าหน้าที่

นายทอง ทดสอบ

เจ้าหน้าที่