แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2562


ค่ายเยาวชน XYZ คนรักป่า

“ค่ายเยาวชน XYZ รักป่า” ค่ายแห่งการให้ • ให้ความรู้• ให้ความรัก• ให้ความสามัคคี ในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรป่าไม้ของไทย ให้คงอยู่ ส่งต่อให้ลูกหลานไทย ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ ป่าชุมชนพุน้ำร้อย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี