สจช. ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามการประเมินองค์กรคุณธรรม ของกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อแสดงว่าสำนักจัดการป่าชุมชนมีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับ : องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามการประเมินองค์กรคุณธรรม ของกรมป่าไม้ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)