สจช.เตรียมความพร้อมโครงการฯกองทุนสิ่งแวดล้อม

นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ประชุมหารือความคืบหน้าชุดโครงการเพื่อการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการภายใต้ชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)