สจช.ประชุมคัดเลือก “แสงดาว” และปรับปรุงโครงสร้างภายในฯ

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือก “แสงดาว” บุคคลต้นแบบความดี ของสำนักจัดการป่าชุมชน ครั้งที่ 1/2567 และประชุมปรับปรุงการจัดโครงสร้างภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักจัดการป่าชุมชน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน