(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ….


กรมป่าไม้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ….

          เหตุผลและความจำเป็นในการออกร่างกฎกระทรวง

โดยที่บทนิยามคำว่า “ไม้ทรงคุณค่า” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ “ไม้ทรงคุณค่า” หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อกำหนดให้ไม้ที่มีลักษณะหรือชนิดใดเป็นไม้ทรงคุณค่าแล้วคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ทรงคุณค่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ ไม่ว่าจะโดยการตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือนำไม้ดังกล่าวออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชนฯ ดังนั้น การกำหนดให้ไม้ที่มีลักษณะหรือชนิดใดเป็นไม้ทรงคุณค่าตามร่างกฎกระทรวงนี้ จึงเป็นไปเพื่อป้องกันมิให้มีการตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ทรงคุณค่าที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือนำไม้ดังกล่าวออกจากป่าชุมชนด้วยประการใด ๆ เนื่องจากไม้ทรงคุณค่าเป็นไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเพื่อรักษาไว้ซึ่งไม้ที่มีคุณค่าต่อชุมชนและต่อประชาชนชาวไทยให้คงอยู่ต่อไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ….
บันทึกประกอบกฎกระทรวงกำหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. ….
ข้อเสนอต่อร่างกฎกระทรวง ไม้ทรงคุณค่า

  ชื่อของคุณ (ต้องการ)

  เลขบัตรประชาชน (ต้องการ)

  อาชีพ (ต้องการ)

  เบอร์โทรศัพท์ (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  ประเด็นที่ 1 เห็นด้วยหรือไม่ ไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตตั้งแต่สองร้อยเซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้นตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตรจากพื้นดิน เว้นแต่ต้นไม้ที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติ เช่น เป็นพูพอน ปุ่ม ตา หรือกิ่วคอดตรงที่ระดับความสูงหนึ่งร้อยสามสิบเซนติเมตร ให้วัดโดยรอบลำต้นตรงที่ถัดจากที่มีลักษณะผิดปกติขึ้นไปใกล้ชิดที่สุด

  เห็นด้วยไม่เห็นด้วย

  ประเด็นที่ 2 เห็นด้วยหรือไม่ ต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรมประเพณี
  ไม้ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาในท้องถิ่น พันธุ์ไม้ที่หาได้ยากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือที่มีความสำคัญเชิงนิเวศในป่าชุมชน ทั้งนี้ ตามรายการที่กำหนดไว้ในแผนจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนนั้น ๆ

  เห็นด้วยไม่เห็นด้วย