ร่วมเวที GEF-8 “ยกระดับป่าชุมชน รอบเขตป่าอนุรักษ์

นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม GEF-8 Critical Forest Biome Intergrated Program Child Project For Thailand PPG Stakeholders and Co-Finance Consultation Meeting ภายใต้โครงการป้าไม้เพื่อชีวิต-การอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป๋าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทย (Forests for Life – Intact Tropical Forest Landscape Conservation in Thailand) โดยมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปประกอบตัวโครงการฯ
ในการนี้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน
ป่าชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ทั้ง 4 พื้นที่ และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับภายใต้โครงการ ฯ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดโครงการร่วมกับป่าชุมชนในอนาคต