ร่วมหารือเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมในการตรวจวัด เพื่อประเมินคาร์บอนเครดิต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ได้มอบหมายให้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน
(นายพิชัย เอกศิริพงษ์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (นายเสกสรร กวยะปาณิก)
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและนโยบายป่าชุมชน (นายวรากร เกษมพันธ์กุล) และผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดยนายพลวิชญ์ ขยันงาน ผู้เชี่ยวชาญความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งนายพีรพล คงแก้ว และนางสาวปานฤทัย ตั้งประเสริฐ โดยบริษัท ไทยคมฯ ได้นำเสนอกลไกสำคัญให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟู และมีการใช้ทรัพยากรป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชน โดยร่วมกันพัฒนาแบบจำลองที่สามารถช่วยในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชุมชนได้ ด้วยเทคโนโลยี REMOTE SENSING และ ML ในการนี้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ได้อธิบายถึงแนวทางการพัฒนา ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. 2566 (มาตรา 50) และมาตรา 66 การเข้าไปเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน