มูลนิธิไทยรักษ์ป่า หารือ การดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชน

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า หารือสำนักจัดการป่าชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการจัดการป่าชุมชนบ้านแม่ปาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
(นางนันทนา บุณยานันต์) พร้อมด้วยนายเสกสรร กวยะปาณิก (ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน) หารือร่วมกับคุณมานนีย์ พาทยาชีวะ (เลขาธิการและผู้จัดการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า) และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อสนับสนุนและ
ยกระดับพื้นที่ป่าชุมชนสู่การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ.2566 ที่ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปสู่การแบ่งปันคาร์บอนเครดิตต่อไป