ป่าชุมชนพร้อมจับมือ ปตท. เสริมหนุนชุมชนลดคาร์บอน & โลกร้อน

ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (นางสาวถนัดสม นุภูล) และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชน หารือร่วมกับ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดยนายวิตติ ด่านธานินทร์ ผู้จัดการหน่วยปลูกป่าและบำรุงรักษาร:บบนิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งทางสถาบันฯ มีความสนใจในการสนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาป่าชุมชน และนำไปสู่การขอรับรองคาร์บอนเครดิต ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนได้อธิบายถึงรายละเอียดโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในความร่วมมือสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน และการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตต่อไป