ปม. จับมือ มิตซูบิชิ ปลูกป่าลดโลกร้อน @ป่าชุมชนบ้านอินทร์ไตรย์ จ.ปราจีนบุรี

อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุรชัย อจลบุญ) มอบหมายนางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) นายเทียนชัย ตรีชิต (ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี) ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สจป.ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ผู้บริหารและคณะเจ้าที่จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และชุมชนโดยรอบ เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าลดโลกร้อน” ณ ป่าชุมชนบ้านอินทร์ไตรย์ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เป็นปีที่ 7 โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ อบก. มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านอินทร์ไตรย์ ซึ่งกิจกรรมในงานการปลูกต้นไม้เป็นแหล่งอาหารชุมชน ปลูกพืชสมุนไพร สร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พิธีบวชป่า และโยนเมล็ดพันธุ์ไม้พื้นถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสมดุลและเกื้อกูล