ปธส.11 กลุ่มแก่งกระจาน ร่วมพูดคุยคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชน

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) พูดคุยร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ปธส.1 1) กลุ่มแก่งกระจาน ในประเด็นการสนับสนุนป่าชุมชนในการอนุรักษ์ ดูแล รักษาป่าชุมชน เพื่อนำไปสู่สิทธิการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชน ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแลบำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. 2566