ปก.ทส.ผนึกกำลังเครือข่ายป่าชุมชน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน


ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ให้ความสำคัญ
ในการสร้างความรับรู้ และการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้เครือข่ายป่าชุมชนร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยก้น เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการปลูแป่าและป้องกันไฟป่า ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน” โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ผู้บริหารกรมป่าไม้ (ผอ.สจช. ผอ.สสผ. ชช.สวพ.ชช.สปฟ.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชนจาก สจป. และประธานเครือข่ายป่าชุมชน 68 จังหวัด ทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาฯ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
ณ โรงแรม ทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น