บริษัท NIB Healthy สนใจสนับสนุนป่าชุมชน เพื่อลดโลกร้อน

นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญสุรัศมิ์ เกียรติโภคะ
นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ นางสาวหทัยพร บัวทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชน ให้ข้อมูลแก่บริษัท NIB Healthy จำกัด เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินโครงการในการสนับสนุนป่าชุมชนสู่สิทธิประโยชน์การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต
ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชนได้ร่วมกันนำเสนอขั้นตอน กระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ในการทำ
โครงการฯ ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาดำเนินการสนับสนุนป่าชุมชนต่อไป