บริษัท HYBRID ENERGY หารือขั้นตอนการสนับสนุนป่าชุมชน และป่าเศรษฐกิจ

สำนักจัดการป่าชุมชน จัดประชุมหารือการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการจัดการป่าชุมชน ร่วมกับบริษัท HYBRID ENERGY LTD โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ผู้บริหาร สจช. คุณธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ ประธานบริหารบริษัท HYBRID ENERGY และเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 ฝ่าย หารือร่วมกัน เพื่อสนับสนุนและยกระดับพื้นที่ป่าชุมชนสู่การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ.2566 ที่ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนกรมป่าไม้ในการดูแลป่า และจัดทำโครงการ T-VER ต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักจัดการป่าชุมชน